Regulamin ROWYHILLS

REGULAMIN UŻYTKOWANIA APARTAMENTÓW I DOMKÓW HOLENDERSKICH 

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie obiektu, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 3. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.

 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na OW (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

 5. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez kierownictwo OW. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

 6. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia OW prosimy Gości o poinformowanie kierownictwa, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

 7. W związku z ponoszeniem przez Rodziców pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, kierownictwo OW zwraca się z prośbą  o wzmożoną opiekę nad nimi.

 8. Na OW obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22:00-7:00.

 9. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania u kierownictwa.

 10. Za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

 11. Przebywanie psów/ kotów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów/ kotów zobowiązani są do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka. Własciciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za wszelki szkody wyrządzone przez to zwierzę.

 12. Parking - dozwolony jest tylko w miejscach wskażanych do tego celu przez Kierownictwo Ośrodka. Mieszkańcy domków murowanych mogą parkować swoje samochody przy domku (każdy domek ma 1 miejsce parkingowe przypisane do numeru domku) lub na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka lub na parkingu przed Ośrodkiem. Mieszkańcy domków holenderskich mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka lub na parkingu przed Ośrodkiem. Nie wolno parkować samochodu przy domkach holendeskich. Każdy parking jest bezpłatny i nie strzeżony.

 13. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

 14. Stosując się do zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych  takich jak: „farelka”, „słoneczko” itp.

 15. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu OW przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.

 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2012 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.

 2. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.

 3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

 4. w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,

 5. zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek i dachów domków,

 6. zabronione jest korzystanie z urządzeń przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

 7. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

  • zaśmiecania terenu,

  • niszczenia i uszkadzania roślinności,

  • dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

  • zakłócania spokoju i porządku publicznego,

  • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

  • wprowadzania zwierząt,

  • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

  • przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

   

 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać personelowi ośrodka.

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.06.2013 r.

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi i dobrej zabawie. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku.
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAMPOLINY

Skakanie na trampolinie  jest świetną zabawą ale również może stać się niebezpieczną gdy nie przestrzega się określonych zasad. Dla nas najważniejsze jest  bezpieczeństwo osób korzystających z trampoliny, wobec czego na naszym obiekcie zastosowaliśmy szereg rozwiązań poprawiających Wasze bezpieczeństwo. Z trampoliny należy korzystać zgodnie z niniejszym Regulaminem, mając na uwadze własne możliwości i umiejętności.

Pamiętaj, skaczesz na własną odpowiedzialność!

 1. Samodzielnie z urządzenia mogą korzystać osoby dorosłe,  dzieci mogą korzystać z trampoliny tylko i wyłącznie pod stałą kontrolą rodzica lub opiekuna.

 2. Na trampolinie może znajdować się tylko jedna osoba.

 3. Ze względów zdrowotnych niewskazanym jest korzystanie z trampoliny przez kobiety w ciąży.

 4. W każdym przypadku należy skakać z dwóch nóg i lądować na dwie nogi. Aby wykonać bezpieczne lądowanie lub przestać skakać należy wylądować na dwóch nogach w niewielkim rozkroku, zginając przy tym kolana przed siebie z wyciągniętymi do przodu rękami.

 5. W trakcie niekontrolowanego lądowania na batut, wskazanym jest lądowanie na plecy lub zwijając się w tzw. kłębek, ważnym jest aby ręce trzymać blisko przy ciele, co pozwala uniknąć skręcenia nadgarstków lub uszkodzenia ramion, łokci czy barków.

 6. Zabronionym jest spożywanie oraz wnoszenie na trampolinę artykułów spożywczych.

 7. Zabronionym jest wejście na trampolinę w ubraniu posiadającym ostre, mogące odczepić się bądź bezwładnie unosić podczas skakania elementy.

 8. Zabronionym jest wnoszenie na trampolinę przedmiotów nie należących do wyposażenia w tym piłek, telefonów, kamer, kluczy, łańcuchów, biżuterii oraz ostrych itp. Przed rozpoczęciem skakania należy opróżnić kieszenie.

 9. Zabronionym jest skakanie w okularach, soczewkach kontaktowych oraz nakryciach głowy za wyłączeniem kasków ochronnych.

 10. Wymagana jest zmiana obuwia na czyste obuwie sportowe o miękkiej podeszwie nie pozostawiające śladów, które nie uszkodzi batuty oraz gąbek zabezpieczających. Można skakać boso.

 11. Zabronionym jest korzystanie z trampoliny pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 12. Zabrania się wspinania na boczne ściany.

 13. Zabrania się biegania po podeście oraz schodach.

 14. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji otrzymywanych od personelu ośrodka.

 15. Po zauważeniu jakichkolwiek usterek należy natychmiast przerwać skakanie i zawiadomić personel ośrodka.

 16. Za wszelkie uszkodzenia batutu, gąbek zabezpieczających, konstrukcji trampoliny wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu odpowiedzialność prawną oraz finansową ponosi uczestnik.

 17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2013r.

pogoda